วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

จุดประสงค์รายวิชา
1.เพื่อให้มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคำ
2.เพื่อให้มีทักษะในการใช้ดปรแกรมประมวลผลคำ
3.เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ

มาตรฐานรายวิชา
1.อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคำ
2.ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสาร
3.จัดพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัยของโปรแกรมประมวลผลคำ การพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

จุดประสงค์รายวิชา
1.เพื่อให้มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคำ
2.เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
3.เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ